Betalen

Betalen kan:

  • Via overschrijving

Betaling moet verricht zijn uiterlijk binnen een termijn van 3(drie) werkdagen na de veiling. Ingeval van laattijdige betaling worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten aangerekend, te rekenen vanaf de datum waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van effectieve betaling, tegen een interestvoet die gelijk is aan de op dat ogenblik toepasselijke wettelijke interestvoet.

Kosten bij overschrijving komen ten laste van de koper.